مشخصات عمومی
اجاره غرفه شماره 5 واقع در ترمينال غرب
آگهي مزايده عمومی - (نوبت سوم) – چاپ اول
مزايده
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                                     آگهي مزایده عمومی ( نوبت سوم )چاپ اول

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري بابل درنظر دارد به استناد بند 4 صورتجلسه مورخ24/02/1402 شورای اسلامی شهر بابل يك باب غرفه متعلق به خود واقع در پايانه مسافربري ترمينال غرب بابل را با مشخصات ذيل براي مدت دو سال برابر قیمت پایه کارشناسی و از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقيقي و يا حقوقي به اجاره واگذار نمايد:                                

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پايه كارشناسي براي سال اول(ريال)

مبلغ پایه کارشناسی براي سال دوم با احتساب 15% افزايش (ریال)

دو سال مجموعا(ريال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

 

 

صلاحيت

 

مساحت

( متر مربع )

 

نوع فعاليت

اجاره غرفه شماره 5 واقع در ترمينال غرب

540/000/000

621/000/000

1/161/000/000

59/000/000

دارا بودن مجوز فعاليت از شركت پژوهش و توسعه ناجي وابسته به بنياد تعاون نيروي انتظامي

74/43

دفتر پليس + 10

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لذا  متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 22/08/140۲ تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 01/09/140۲ با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 01/09/140۲ لغايت ساعت 12 روز شنبه مورخ 11/09/140۲ به سامانه ستاد ارسال نمايند

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد ساعت 12 روز شنبه مورخ  11/۰9/140۲ می باشد

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  12/۰9/140۲  روز يكشنبه راس ساعت 11 می باشد.

متقاضیان از تاریخ چاپ دوم اين آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول ،دوم و سوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات35156225-011 می باشد.

مهدي كياني اميري- شهردار بابل

قوانین
1402/08/22
1402/09/01
1402/09/11
1402/09/12
1402/09/11
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0