مشخصات عمومی
طراحي ، ساخت و راه اندازی تصفیه خانه شیرابه كارخانه كمپوست و مركز مديريت پسماند شهری بابل( سايت انجيلسي )
آگهی مناقصه عمومی چاپ اول نوبت اول
مناقصه یک مرحله ای
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                            آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

    صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

طراحي ، ساخت و راه اندازی تصفیه خانه شیرابه كارخانه كمپوست و مركز مديريت پسماند شهری بابل( سايت انجيلسي )

91/000/000/000

4/550/000/000

رتبه حداقل 5 آب،راه و يا ساختمان از سازمان برنامه و بودجه

6

1- براورد بر اساس گزارش كارشناسي دانشگاه تهران به عنوان ناظر عاليه ( مجري ) پروژه می باشد.

2-  لذا  متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 29/06/140۲ تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 08/06/140۲ با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 08/06/140۲ لغايت ساعت 12 روز شنبه مورخ 18/06/140۲ به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد ساعت 12 روز شنبه مورخ  18/06/140۲ می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  19/06/140۲  روز یکشنبه راس ساعت ۱۱ می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.    

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

مهدي كياني اميري

شهردار بابل 

 

قوانین
1402/05/29
1402/06/08
1402/06/18
1402/06/19
1402/06/18
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0