مشخصات عمومی
10 باب واحد تجاری مجتمع آرتیمان
آگهي مزايده عمومی - (نوبت سوم) – چاپ اول
مزايده
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

 

آگهي مزايده عمومی - (نوبت سوم) چاپ اول

 

 

 

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد  بند ۱ صورتجلسه مورخ ۳۱/0۲/1402 شوراي اسلامي شهر بابل ۱۰ باب واحد تجاری مجتمع آرتیمان واقع در خیابان مدرس ، جنب کانون امام خمینی به شماره پلاک ثبتی 3۳۷۱ اصلی واقع در بخش دو غرب بابل را به شرح جدول ذيل بر اساس قيمت پايه كارشناسي و از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پايه كارشناسي (ريال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

مساحت
(متر مربع)

واحد تجاری شماره ۱۰ واقع در طبقه همکف

39.264.000.000

1.970.000.000

۱۶.۳۶

واحد تجاری شماره ۱۶ واقع در طبقه همکف

35.280.000.000

1.770.000.000

14.70

واحد تجاری شماره ۲۳ واقع در نیم طبقه فوقانی

33.592.000.000

1.680.000.000

19.76

واحد تجاری شماره 33 واقع در طبقه یک

21.324.000.000

1.070.000.000

17.77

واحد تجاری شماره 3۴ واقع در طبقه یک

24.024.000.000

1.210.000.000

20.02

واحد تجاری شماره ۴۵ واقع در طبقه یک

22.997.000.000

1.150.000.000

17.69

واحد تجاری شماره ۵۲ واقع در طبقه دو

15.993.000.000

800.000.000

17.77

واحد تجاری شماره ۵۳ واقع در طبقه دو

18.018.000.000

910.000.000

20.02

واحد تجاری شماره ۵۷ واقع در طبقه دو

18.432.000.000

930.000.000

20.48

واحد تجاری شماره ۶۴ واقع در طبقه دو

17.690.000.000

890.000.000

17.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 18/05/1402 تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 28/05/1402 با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز شنبه مورخ 28/05/1402 لغايت ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ  09/06/1402 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ  09/06/1402  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  11/06/1402  روز شنبه راس ساعت 11 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

 

                                                                                                                                               مهدي كياني اميري

                                                                                                                                                    شهردار بابل

قوانین
1402/05/18
1402/05/28
1402/06/09
1402/06/11
1402/06/09
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0