مشخصات عمومی
سرقفلي 3 باب مغازه بازار روز امام رضا واقع در خيابان فلسطين
آگهي مزايده عمومی - (نوبت چهارم) – چاپ دوم
مزايده
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مزايده عمومی - (نوبت چهارم) چاپ دوم

 

 

 

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد  بند 2 صورتجلسه مورخ 15/01/1402 شوراي اسلامي شهر بابل سرقفلي 3 باب مغازه بازار روز امام رضا واقع در خيابان فلسطين به شماره هاي 61،370،371  را به شرح جدول ذيل بر اساس قيمت پايه كارشناسي و از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پايه كارشناسي (ريال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

مساحت
(متر مربع)

غرفه شماره 61  بازار روز امام رضا

10/500/000/000

530/000/000

15

غرفه شماره 370  بازار روز امام رضا

9/000/000/000

450/000/000

15

غرفه شماره 371  بازار روز امام رضا

9/000/000/000

450/000/000

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه  مورخ 18/05/1402 تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 28/05/1402 با مراجعه  به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی , پیشنهاد خود  را  به همراه ضمانت نامه  بانکی به  مبلغ مندرج  در جدول  فوق و یا فیش  واریزی به همین مبلغ  به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز شنبه مورخ 28/05/1402 لغايت ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ  09/06/1402 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ  09/06/1402  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  11/06/1402  روز شنبه راس ساعت 11 می باشد.

متقاضیان از تاریخ چاپ آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول و دوم و سوم مزایده تا زمان واريز وجه موضوع مورد مزايده  نزد شهرداری خواهد ماند و پس از انجام تشريفات قانوني ، نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

        مهدي كياني اميري

شهردار بابل

قوانین
1402/05/18
1402/05/28
1402/06/09
1402/06/11
1402/06/11
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0