مشخصات عمومی
تهیه و حمل مخلوط کوهی
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ اول
مناقصه یک مرحله ای
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ اول

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه هاي زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اوليه (ريال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

صلاحيت

مبناي برآورد

مدت اجرا

تهيه و حمل مخلوط كوهي با دانه بندي 0 تا 50 ميلي متر جهت زيرسازي معابر سطح شهر بابل

24/650/000/000

1/240/000/000

-

مقطوع

4 ماه

لكه گيري كارهاي عمراني ايثار 29-شيخ كبير 4،ايثار 11 و 42-فرهنگ شهر-فرهيختگان 22 و 2 و ...

22/843/840/014

1/150/000/000

ابنيه يا راه

فهرست بهاي تجميع شده راه و باند 1402

4 ماه

پروژه عمراني اصلاح ديوار حفاظتي و ساماندهي مسير پياده-حاشيه رودخانه بابلرود محدوده شهرك طالقاني

18/996/650/308

949/832/516

ابنيه يا راه

فهرست بهاي رشته ابنيه 1402

3 ماه

راهبري كوتاه مدت كارخانه توليد كمپوست شهرداري بابل

16/594/560/000

830/000/000

ساخت،نصب،راه اندازي و بهره برداري خطوط توليد كمپوست

نظريه كارشناسي

8 ماه

لذا  متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 18/0۲/140۲ تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 27/0۲/140۲ با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 27/0۲/140۲ لغايت ساعت 12 روز شنبه مورخ 06/03/140۲ به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد ساعت 12 روز شنبه مورخ  06/۰3/140۲ می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  07/۰3/140۲  روز يكشنبه راس ساعت 12 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

                                                                                                                                                مهدي كياني اميري

                                                                                                                                                    شهردار بابل

قوانین
1402/02/18
1402/02/27
1402/03/06
1402/03/07
1402/03/06
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0