مشخصات عمومی
سرقفلي 5 باب مغازه بازار روز امام رضا واقع در خيابان فلسطين
آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) – چاپ دوم
مزايده
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) چاپ دوم

 

 

 

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد  بند 2 صورتجلسه مورخ 15/01/1402 شوراي اسلامي شهر بابل سرقفلي 5 باب مغازه بازار روز امام رضا واقع در خيابان فلسطين به شماره هاي 61،370،371،372،373  را به شرح جدول ذيل بر اساس قيمت پايه كارشناسي و از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پايه كارشناسي (ريال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

مساحت
(متر مربع)

غرفه شماره 61  بازار روز امام رضا

10/500/000/000

530/000/000

15

غرفه شماره 370  بازار روز امام رضا

9/000/000/000

450/000/000

15

غرفه شماره 371  بازار روز امام رضا

9/000/000/000

450/000/000

15

غرفه شماره 372  بازار روز امام رضا

9/500/000/000

480/000/000

15

غرفه شماره 373  بازار روز امام رضا

9/500/000/000

480/000/000

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 13/02/1402 تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 23/02/1402  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز شنبه مورخ 23/02/1402 لغايت ساعت 12 روز سه شنبه مورخ  02/03/1402 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد ساعت 12 روز سه شنبه مورخ  02/03/1402  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  03/03/1402  روز چهارشنبه راس ساعت 12 می باشد

متقاضیان از تاریخ چاپ آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول و دوم و سوم مزایده تا زمان واريز وجه موضوع مورد مزايده  نزد شهرداری خواهد ماند و پس از انجام تشريفات قانوني ، نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

        مهدي كياني اميري

شهردار بابل

قوانین
1402/02/13
1402/02/23
1402/03/02
1402/03/03
1402/03/02
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0