مشخصات عمومی
تهيه و حمل سنگ كوهي جهت مصرف سنگ شكن كارخانه آسفالت شهرداري بابل حمل مصالح زیرسازی و آسفالت سطح شهر اجرای عملیات زیرسازی و روکش آسفالت (تهیه و حمل با کارفرما) توحید ۴۱ و ۴۴- خداداد ۴- بسیج۳ و ...
آگهی مناقصه عمومی چاپ اول نوبت اول
مناقصه یک مرحله ای
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ اول

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه هاي زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اوليه (ريال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

صلاحيت

مبناي برآورد

مدت اجرا

تهيه و حمل سنگ كوهي جهت مصرف سنگ شكن كارخانه آسفالت شهرداري بابل

32/000/000/000

1/600/000/000

-

مقطوع

4 ماه

حمل مصالح زیرسازی و آسفالت سطح شهر

25/375/050/000

1/270/000/000

-

مقطوع

۶ ماه

اجرای عملیات زیرسازی و روکش آسفالت  (تهیه و حمل با کارفرما) توحید ۴۱ و ۴۴- خداداد ۴- بسیج۳ و ...

15/461/444/802

774/000/000

راه

مقطوع

۶ ماه

 

لذا  متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 0۶/0۲/140۲ تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 1۶/0۲/140۲ با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز شنبه مورخ ۱۶/0۲/140۲ لغايت ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ ۲۷/0۲/140۲ به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ  ۲۷/۰۲/140۲ می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  ۲۷/۰۲/140۲  روز چهارشنبه راس ساعت 12 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

                                                                                                                                                مهدي كياني اميري

                                                                                                                                                    شهردار بابل

قوانین
1402/02/06
1402/02/16
1402/02/27
1402/02/26
1402/02/27
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0