مشخصات عمومی
فروش ميوه درختان نارنج سطح شهر بابل
آگهي مزایده عمومی ( نوبت سوم )چاپ اول
مزايده
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مزایده عمومی ( نوبت سوم )چاپ اول

 

سازمان سيما ، منظر و فضاي سبزشهرداري بابل در نظر دارد به استناد بند4 صورتجلسه مورخه17/07/1401 شوراي اسلامي شهر بابل، ميوه درختان نارنج سطح شهر بابل را برابر قیمت پایه کارشناسی و از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند :

 

 

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پايه كارشناسي به صورت سرباغي(ريال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

آدرس

مدت

فروش ميوه درختان نارنج سطح شهر بابل

1/500/000/000

75/000/000

سطح شهر بابل

2 ماه

 

 

 

 

لذا  متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 05/10/1401 تا ساعت 12 روز چهار شنبه مورخ 14/10/1401  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز چهار شنبه مورخ 14/10/1401 لغايت ساعت 12 روز شنبه مورخ  24/10/1401 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد تا ساعت 12 روز شنبه مورخ  24/10/1401 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  24/10/1401  روز شنبه راس ساعت 12 می باشد.

متقاضیان از تاریخ چاپ آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول ،دوم و سوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225-011 می باشد.

مهدي كياني اميري- شهردار بابل

 

قوانین
1401/10/14
1401/10/24
1401/10/24
1401/10/24
1401/10/24
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0