پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 23 آبان 1397
راهنماي شهروندان

راهنماي شهروندان: 
 

پروانه ساختماني و تعميرات اساسي:
صدور مجوز پروانه ساختماني و پروانه تعميراتي (تعميرات اساسي)
الف) مدارك مورد نياز:
1- درخواست مالك
2- ارائه اصل و فتوكپي اسناد مالكيت (سند شش دانگ يا اوقافي شش دانگ)
3- ارائه اصل و فتوكپي وكالتنامه و شناسنامه وكيل (در معامله وكالتي)
4- ارائه نقشه تفكيكي يا تقسيمي مورد تأييد شهرداري
5- ارائه اصل و فتوكپي شناسنامه مالك يا مالكين (كارت ملي)
6- جهت املاكي كه بصورت ساخته شده مي‌باشند و مالكين تقاضاي تجديد بنا و يا پروانه تعميراتي دارند آخرين مدرك تسويه حساب ارائه گردد.
7- چنانچه مالك در قيد حيات نباشد ارائه گواهي انحصار وراثت و وكالتنامه از ساير ورثه الزامي مي‌باشد.
8- ارائه كد پستي ملك
ب) مراحل انجام كار:
1- تشكيل پرونده
2- مراجعه به واحد كنترل ساختماني و ثبت كد نوسازي و درخواست و تعيين زمان بازديد از ملك
3- مراجعه مالك در زمان تعيين شده به شهرداري و بازديد ملك توسط مأمور بازديد (مأمور بازديد پس از بازديد ملك به مالك يا متقاضي اعلام مي‌نمايد در چه زماني به كدام قسمت شهرداري جهت پيگيري مراجعه نمايد)
4- تعيين بروكف توسط واحد نقشه برداري (در صورت نياز)
5- اظهارنظر واحدهاي تعيين خلاف و طرح تفصيلي شهرسازي با توجه به درخواست مالك و دستور لازم توسط رئيس شهرسازي و شهرداريمنطقه و انجام استعلامات از اداره برق، بيمه، پست، آتش‌نشاني، گاز و صدور دستور تهيه نقشه
6- بعد از تأييد نقشه‌هاي معماري توسط كميته فني شهرداري مي‌بايستي توسط مهندس ناظر، محاسب و... و سازمان نظام مهندسي ساختمان، واحد نظارت بر پروانه تأييد و به واحد ساختماني تحويل گردد.
7- صدور پيش‌نويس قطعي پروانه ساختماني و ارجاع به واحد درآمد و نوسازي و پرداخت عوارض
8- صدور مجوز پروانه ساختماني
9- تأييدات (امضاي مسئول شهرسازي ساختماني، معاون فني و شهرسازي، شهردار)


تمديد پروانه ساختماني:
الف) مدارك مور نياز:
1- ارائه اصل پروانه ساختماني (شناسنامه ساختماني)
2- در صورتيكه ملك داراي پروانه ساختماني فاقد اعتبار باشد نياز به برگه گزارش مهندس ناظر جهت تمديد پروانه ساختماني مي‌باشد.
3- در مورد املاك در حال ساخت مي‌بايست گزارش از مهندس ناظر در رابطه با اجراي اصول فني و درصد پيشرفت عمليات ساختماني ارائه گردد.
4- ارائه كد پستي ملك
ب) مراحل انجام كار:
1- مراجعه به واحد ساختماني و ثبت كد نوسازي و درخواست كتبي و تعيين زمان بازديد از ملك
2- مراجعه مالك در زمان تعيين شده به شهرداري و بازديد ملك توسط مأمور بازديد (مأمور بازديد پس از بازديد از ملك به مالك يا متقاضي اعلام مي‌نمايد در چه زماني به كدام قسمت شهرداري جهت پيگيري مراجعه نمايد.)
3- تعيين بروكف توسط واحد نقشه برداري (در صورت نياز)
4- در صورتيكه ساختمان بر اساس پروانه ساختماني و مطابق مندرجات پروانه ساختماني احداث و تخلفي نداشته باشند و يا بصورت زمين باشد توسط واحد ساختماني گزارش تهيه و به واحدهاي درآمد و نوسازي ارجاع مي‌گردد. (در صورتيكه ساختمان داراي تخلف باشد پس از ارجاع به كميسيون ماده صد مطابق حكم صادره عمل خواهد شد)
5- محاسبه و صدور فيش عوارض درآمد و نوسازي و پرداخت فيش و تحويل يك نسخه از آن به واحد‌هاي درآمد و نوسازي
6- ممهور نمودن گزارش ساختماني توسط درآمد و نوسازي (با توجه به پرداخت عوارض)
7- مراجعه به واحد ساختماني و تمديد پروانه ساختماني.


صدور عدم خلاف و پايانكار:
الف) مدارك مورد نياز:
1- ارائه سند مالكيت
2- ارائه اصل شناسنامه ساختمان (براي املاك داراي پراونه ساختماني)
3- ارئه گزارش مهندس ناظر جهت درصد پيشرفت عمليات ساختماني (عدم خلاف)
در صورت اتمام عمليات ساختماني (پايانكار) كليه عمليات ساختماني بالاخص نماسازي بايستي انجام شده باشد.
4- ارائه كد پستي
ب) مراحل انجام كار:
1- مراجعه به واحد ساختماني و ثبت‌ كد نوسازي و درخواست كتبي و تعيين زمان بازديد از ملك
2- مراجعه مالك در زمان تعيين شده به شهرداري و بازديد ملك توسط مأمور بازديد (مأمور بازديد ملك به مالك يا متقاضي اعلام مي‌نمايد در چه زماني به كدام قسمت شهرداري جهت پيگيري مراجعه نمايد).
3- در صورتيكه ساختمان بر اساس پروانه ساختماني و مطابق مندرجات پروانه ساختماني احداث و تخلفي نداشته باشد توسط واحد ساختماني شهرداري گزارش تهيه و به واحدهاي درآمد و نوسازي ارجاع مي‌گردد. (در صورتيكه ساختمان بدون پروانه و داراي تخلف باشد پس از ارجاع به كميسيون ماده صد مطابق حكم صادره عمل خواهد شد).
4- استعلام از اداره پست و آتش‌نشاني
5- محاسبه و صدور فيش عوارض درآمد و نوسازي و پرداخت فيش صادره و تحويل يك نسخه از آن به واحدهاي درآمد و نوسازي
6- ممهور نمودن گزارش ساختماني توسط واحد درآمد و نوسازي
7- مراجعه به واحد ساختماني و صدور عدم خلاف يا پايانكار
8- تأييدات (امضاي مسئول شهرسازي- ساختماني، معاونت فني و شهرسازي، شهردار)


تفكيك طبقات:
الف) مدارك مورد نياز:
1- ارائه درخواست مالك (ارائه‌نامه دفاتر اسناد رسمي و يا اداره ثبت اسناد)
2- ارائه سند شش‌دانگ
3- ارائه اصل پايانكار
4- ارائه نقشه و پلان زمين و طبقات موجود همراه با مقياس
5- ارائه كد پستي ملك
ب) مراحل انجام كار:
1- مراجعه به واحد كنترل شهرداري و ثبت كدنوسازي و درخواست و تعيين زمان بازديد از ملك
2- مراجعه مالك در زمان تعيين شده به شهرداري منطقه و بازديد ملك توسط مأمور بازديد و كنترل نقشه ارائه شده با وضع موجود و در صورتيكه نقشه با سابقه پايانكار و وضع موجود مطابقت نمايد به واحد طرح تفضيلي شهرسازي ارجاع مي‌گردد.
3- بررسي و اظهارنظر واحدهاي تفصيلي و تعيين خلاف شهرسازي و در صورت عدم مغايرت با ضوابط تفكيك طبقات گزارش توسط شهرسازي تهيه به واحدهاي درآمد و نوسازي ارسال مي‌گردد.
4- پس از محاسبه و صدور فيش عوارض درآمد و نوسازي و پرداخت فيش و تحويل يك نسخه از آن به واحدهاي درآمد و نوسازي گزارش شهرسازي توسط درآمد و نوسازي ممهور مي‌گردد.
5- صدور پاسخ تفكيك طبقات توسط واحد ساختماني و تأييد نقشه‌هاي طبقات و پلان زمين توسط كارشناس و رئيس شهرسازي، ساختماني.


پاسخ استعلامات (دفترخانه، بانك...):
الف) مدارك مورد نياز:
1- ارائه‌نامه درخواستي (دفترخانه، بانك...)
2- ارائه اسناد مالكيت و پروانه ساختماني يا پايانكار و يا گواهي عدم خلاف
3- املاكي كه داراي پروانه ساختماني و داراي مهندس ناظر مي‌باشند جهت انتقال ملك مي‌بايست گزارش مهندس ناظر مبني بر انتقال و اجراي اصول فني و درصد پيشرفت عمليات ساختماني ملك ارائه نمايند.
4- ارائه كد پستي ملك
ب)مراحل انجام كار:
1- مراجعه به واحد كنترل ساختماني و ثبت كدنوسازي و درخواست و تعيين زمان بازديد از ملك
2- مراجعه مالك در زمان تعيين شده به شهرداري منطقه و بازديد ملك توسط مأمور بازديد (مأمور بازديد پس از بازديد ملك به مالك يا متقاضي اعلام مي‌نمايد در چه زماني به كدام قسمت شهرداري جهت پيگري مراجعه نمايد.)
3- تعيين بروكف توسط واحد نقشه‌برداري (در صورت نياز)
4- اظهارنظر واحدهاي تعيين خلاف و طرح تفصيلي و اخذ دستورات لازم و ارسال گزارش به واحد درآمد و نوسازي (در صورتيكه ملك داراي تخلف باشد پس از ارجاع به كميسيون ماده صد برابر حكم صادره عمل خواهد كرد).
5- محاسبه عوارض و صدور فيش عوارض درآمد و نوسازي و پرداخت فيش و تحويل يك نسخه از آن به واحدهاي درآمد و نوسازي.
6- صدور عدم خلاف يا تمديد پروانه يا پايانكار
7- پاسخ‌نامة‌ درخواستي


تفكيك اراضي بيش از 1000 هزارمتر مربع:
تفكيك اراضي داراي سند شش دانگ با مساحت بيش از 1000 هزارمتر مربع
الف) مدارك مورد نياز:
1- درخواست مالك يا مالكين يا ارائه وكالتنامه از ساير مالكين
2- ارائه اصل و فتوكپي سند مالكيت
3- ارائه كروكي محدوده پلاك مطابق با حدود اربعه در سند
4- ارائه كدپستي ملك
ب) مراحل انجام كار:
1- مراجعه به واحد كنترل شهرداري و ثبت كدنوسازي درخواست و تعيين زمان بازديد از ملك
2- مراجعه مالك در زمان تعيين شده به شهرداري منطقه و بازديد ملك توسط مأمور بازديد (مأمور بازديد پس از بازديد ملك به مالك يا متقاضي اعلام مي‌نمايد در چه زماني به كدام قسمت شهرداري جهت پيگيري مراجعه نمايد).
3- بررسي اوليه كروكي ارائه شده توسط واحد نقشه‌برداري (در صورت نياز)
4- اظهارنظر واحد طرح تفصيلي و تهيه فرم دستور نقشه برداري وگزارش شهرسازي وارجاع به واحدتوسعه و تعريض
5- تكميل و تأئيد فرم مذكور توسط مسئول توسعه و تعريض، مسئول املاك شهرداري، معاون شهرسازي و معماري و ارجاع به سازمان نظام مهندسي
6- تهيه پلان موقعيت ملك توسط مهندس مورد تأييد سازمان نظام مهندسي و ارجاع به واحد طرح‌هاي شهرسازي حوزه معاونت شهرسازي جهت كنترل و تأييد آن (در صورت نياز با نقشه‌برداري منطقه جهت جانمايي هماهنگي مي‌گردد) سپس مي‌بايست به تأئيد مهندس مرتبط (شهرساز، نقشه‌بردار) برسد.
7- جهت تفكيك ملك، پلان مذكور مي‌بايست به واحد طرحهاي شهرسازي حوزه معاونت شهرسازي ارجاع سپس جهت تعيين و تأييد سرانه‌ها به كميته فني كميسيون ماده 5 ارجاع مي‌گردد.


تفكيك اراضي كمتر از 1000 هزارمتر مربع:
تفكيك اراضي داراي سند شش دانگ با مساحت كمتر از 1000 هزارمتر مربع
الف) مدارك مورد نياز:
1- در خواست مالك يا مالكين يا ارائه وكالت‌نامه از ساير مالكين
2- ارائه اصل و فتوكپي سند مالكيت
3- ارائه كروكي محدوده پلاك مطابق با حدود اربعه در سند
4- تعيين موقعيت دقيق پلاك بر روي زمين
5- ارائه كد پستي ملك
ب) مراحل انجام كار:
1- مراجعه به واحد كنترل شهرداري و ثبت كدنوسازي و درخواست و تعيين زمان بازديد از ملك
2- مراجعه مالك در زمان تعيين شده به شهرداري و بازديد ملك توسط مأمور بازديد (مأمور بازديد پس از بازديد به مالك يا متقاضي اعلام مي‌نمايد در چه زماني به كدام قسمت شهرداري مراجعه نمايد).
3- تعيين بروكف توسط واحد نقشه‌برداري
4- اظهار نظر واحدهاي تعيين خلاف و طرح تفصيلي شهرسازي نسبت به كروكي ارائه شده توسط مالك (نقشه تقسيمي با مقياس) و دستور لازم توسط رئيس شهرسازي و شهردار منطقه
5- در صورت نياز مي‌بايست نقشه تفكيكي به تأييد معاون شهرسازي و معماري و واحد طراحي در خصوص تعيين سرانه‌ها و خدمات عمومي برسد.


مدارك لازم براي دريافت پروانة كسب:
1- استعلام كسبي از اتحاديه مربوطه
2- فتوكپي شناسنامه
3- فتوكپي سند، اجاره‌نامه يا فروشنامه برابر اصل
4- فيش كارشناسي (تهيه در امور اصناف)
5- فتوكپي كارت پايان‌خدمت
6- ارائه مجوز ساخت اعم از پروانه ساخت، پايان كار يا ماده صد


نوسازي:
الف) مراحل:
1- مراجعه به بايگاني
2- كارشناسي
3- ارائه فيش كامپيوتري جهت پرداخت به بانك
4- دادن مفاصا حساب
ب) مدارك مورد نياز:
1- سند مالكيت يا اسناد عادي- اوقافي
2- ارائه آخرين فيش پرداختي نوسازي


مراحل صدور مفاصا حساب براي تعويض خودروهاي فرسوده:
1- ارائه معرفي‌نامه از سازمان مربوطه و يا درخواست كتبي متقاضي
2- ارائه آخرين سند قطعي خودرو به همراه فيش‌هاي پرداختي عوارض ساليانه اتومبيل سنوات گذشته
3- تنظيم و تحويل فيش بدهي عوارض ساليانه خودرو براي سنوات پرداخت نشده
4- پرداخت نزد بانك ملي شعبه شهرداري و ارائه فيش پرداختي به واحد درآمد
5- صدور مفاصاحساب براي خودروي مربوطه و در صورت لزوم تحويل برچسب


مدارك لازم براي تحويل برچسب عوارض ساليانه اتومبيل:
1- ارائه آخرين فيش پرداختي
2- ارائه آخرين سند قطعي
3- مفاصاحساب كامپيوتري و فيش‌هاي سال جاري
4- با دردست داشتن سند‌ مالكيت جهت اخذ فيش و پرداخت مبالغ با عوارض متعلقه به واحد درآمد مراجعه و پس از تأييد فيش‌هاي پرداختي برچسب تحويل مي‌گردد.

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0